O naší mateřince

Benešovská mateřská škola „Čtyřlístek“ je obklopena vzrostlými stromy a keři a málokdo by ji hledal jen
nedaleko rušného benešovského náměstí v Bezručově ulici. I když svoji existenci započala již v roce 1990
a má tedy dlouhou tradici, budova, vnitřní prostory vybavení jsou moderní a jdou stále s dobou. Má nová
plastová okna, je zateplená, došlo k výměně topení, průběžně se obměňuje vybavení jak tříd tak prostor pro
zaměstnance.

Kapacita MŠ je 102 dětí ve věku od 3 do 6 let umístěných ve 4 třídách převážně s ohledem na věk.
O děti pečuje kolektiv 8 kvalifikovaných učitelek pod vedením paní ředitelky Mgr. Mileny Mottlové,
2 pedagogické asistentky a o plynulý chod školy se stará 5 provozních zaměstnanců.
Čas prožitý v naší mateřské škole by se měl stát pro děti radostnou a příjemnou zkušeností. Chceme dětem
poskytnout kvalitní základ pro budoucí život i vzdělání. Snažíme se vytvořit podmínky pro přirozený
přechod od nezávazného dětství k systematickému vzdělávání v pozdějším věku. K plynulému přechodu
přispějeme vytvořením příležitostí hrát si, řešit a rozhodovat samostatně různé úkoly, jednat samostatně,
být tvořivý, ale současně respektovat pravidla, naslouchat druhým a srozumitelně se vyjadřovat.
Příprava na školu spočívá v přirozeném rozvíjení a podněcování schopností a možností.
Učitelky podporují u dětí sebedůvěru, sebejistotu a zdravé sebevědomí každého jedince při plnění
přiměřených úkolů.

Školní vzdělávací program ( dále jen ŠVP)
ŠVP je vypracován v souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání MŠMT č.j. 32 405/2004-22

Hlavní motto :
„ Řekni mi a zapomenu. Ukaž mi a budu si pamatovat. Nech mě udělat a porozumím.“
ŠVP je zpracován s ohledem na reálné možnosti a podmínky, k podpoře naplňování stanovených
vzdělávacích záměrů napomáhá cílené doplňování škálou akcí, výletů, exkurzí, divadelních představení a
odpoledními zájmovými aktivitami ( keramika, harmoničky, flétničky, logopedická cvičení a kurzy
grafomotoriky).

Denní režim
06.30 – 08.30 scházení dětí, ranní volné hry a činnosti dětí s individuálním přístupem
08.45 – 09.00 dokončení ranních her, ranní kroužek, TV a pohybové hry, jazykové chvilky,
logopedická preventivní cvičení
09.00 – 09.15 svačina
09.15 – 10.00 řízená činnost (ve třídě nebo venku), skupinové činnosti
10.00 – 12.00 příprava na pobyt venku, pobyt venku
12.00 – 13.00 hygiena, oběd, propouštění dětí
13.00 – 14.15 odpočinek (četba pohádek, spánek)
20 -30 minut odpočinek na relaxačních podložkách – předškolní děti
14.15-14.45 svačina
14.45-17.00 odpolední zájmová činnost do odchodu dětí domů