Naše cíle

Naše cíle Jakou školu chceme vytvořit ? Rádi bychom pokračovali a vylepšovali již vytvořený typ „otevřené“ školy, kam rodiče svěřují své děti s pocitem bezpečí a jistoty. Na základě znalosti zvláštností psychického vývoje dítěte a psychologických poznatků o kritických momentech ve vývoji jedince, chceme včas podchytit a podpořit tu stránku osobnosti, které se jeví jako výjimečná a ve spolupráci s rodiči motivovat děti k žádoucím činnostem. Současně chceme upozornit rodiče na eventuální změny v chování dítěte, projevy možných specifických poruch učení či možného zdravotního nedostatku a spolupracovat s nimi. Snažíme dávat dětem dostatečně velký prostor pro spontánní hru . Seberozvíjení dítěte je vytvářeno zejména při hře. Společný prožitek ze hry hraje významnou roli- například hra, při které si děti hrají na to, co dělají dospělí – získávají sebevědomí. Dětská hra by měla být kreativní ( tvořivá), děti vzájemně komunikují, radují se, tvoří, řeší konflikty. Důležitá je samostatnost dětí bez velkých zásahů dospělých.
Organizujeme aktivity, které podněcují děti k vlastní aktivitě a experimentování, vytváříme podmínky pro individuální,skupinové i frontální činnosti. Snažíme se respektovat individuální tempo jednotlivců. ŠVP je naplňován formou experimentu a her – spontánních, tvořivých, didaktických, dramatických, pohybových… Učitelka je při hře rádcem, partnerem nebo pozorovatelem. Pomáhá organizovat činnost, ale nevnucuje ji. „Naše děti mají ručičky – a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky – a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat nebo alespoň chvilku chodit. A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět.“ Karel Čapek Základní činností je hra, experimentace, situační učení. Tyto činnosti umožní každému jedinci při lákavé a zajímavé činnosti osobní prožitek, uplatnit zájem a zkušenost, vyjádřit představu o světě a osobitý vztah k němu. Prožitek dítěte je vždy důležitější než cíl nebo úkol, který jsme si stanovili. Respektujeme, že to, co dítě samo na sobě prožije, má trvalejší hodnotu. (viz motto našeho ŠVP) Děti se ve spontánní hře učí dobrovolně, v individuálním tempu, zkoušejí, hledají, přemýšlejí. Další důležitou činností, na které škola staví, je situační učení. Učitelky vytvářejí podmínky k tomu, aby zdánlivě nahodile získané zkušenosti děti postupně skládaly v logické a funkční vztahy do sítě vzájemných souvislostí a vytvářely tak základ pro budoucí poznatkový systém. Bezpečnost dětí a dílčí cíle prolínají celým rokem a všemi činnosti v průběhu každého dne.
Vzhledem k věkovému rozvrstvení tříd se mladší děti zaměřují především na oblast sebeobsluhy, činnosti estetické a seznamování s přírodou. Starší děti a děti s odkladem školní docházky jsou individuálně vedeny k dovednostem, které jim ulehčí vstup do první třídy základní školy. Podstatná je pro nás individualita dítěte, věkové i osobnostní zvláštnosti, rodinná anamnéza. Jsme jeho partnery a průvodci, učíme dítě komunikovat, jednat samostatně bezpečně a tvořivě ve všech sociálních situacích. Vybízíme dítě k interaktivitě a k hledání vlastní cesty.

Uplatňování zásad: • rytmický řád života v MŠ, pravidla • přiměřená zátěž vzhledem k individuální schopnosti jednotlivce • volný pohyb v bezpečném prostředí • postup od nejjednoduššího k složitějšímu Kompetence, ke kterým bychom se rádi co nejvíce přiblížili • umět uplatnit získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení • mít elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které dítě obklopují • rozlišovat řešení, která jsou funkční ( která vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou dokázat mezi nimi volit • nebát se chybovat ( získat zkušenost, že pozitivní ocenění lze získat nejen za úspěch, ale i za snahu ) • dokázat se vyjadřovat, umět sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky • umět si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej • uvědomovat si důsledky svého jednání (snažit se přemýšlet o náhledcích,chápat,že konflikty je lepší řešit dohodou ) • respektovat druhé, uplatňovat společenské návyky a dodržovat společenská pravidla • uvědomovat si sounáležitost s okolním prostředím ( svým chováním se na něm podílí a může jej ovlivnit) • dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých • vést děti ke koordinaci pohybů • umět postupovat dle instrukcí • zvládat základní předčíselné i číselné představy, užívat základní matematické pojmy • rozvíjet fantazii a představivost • odlišit hru od soustředěné práce