Kriteria pro zápis na školní rok 2018-2019

 

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy od školního roku 2018/2019

 

Do  Mateřské školy„Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948 – příspěvková organizace

se k předškolnímu vzdělávání s docházkou od školního roku 2018/2019 přijímají děti v tomto pořadí :

 

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.9. školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2018 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2018)      dosáhne nejméně čtvrtého roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2018)       dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 4. Děti nespádové v posloupnosti od nejstarších k mladším až do naplnění kapacity MŠ

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy.

Legislativní změny:

  • nárokové přijetí dětí 4 letých (od 1.9.2017) a 3 letých (od 1.9.2018) dětí do spádové MŠ (§34 odstavec. 3 školského zákona)
  •  možnost jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání, které spočívá v individuálním vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, bez jeho pravidelné účasti v MŠ (§34 školského zákona)
  • MŠ může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. U mladších dětí 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Vydala: ředitelka MŠ „Čtyřlístek“ Mgr. Milena Mottlová

 

Účinnost od: 1.4. 2018